SPOLEK

Spolek Přátel Olšových Vrat

Videozáznam z části prvního setkání spolku 5.11.2016:

Pokud chcete podpořit Spolek Přátel Olšových Vrat, můžete poslat libovolný finanční příspěvek na číslo účtu 115-3900130277/0100, nebo kontaktujte předsedu spolku Miloslava Krátkého <diawara@centrum.cz>

 

Stanovy Spolku přátel Olšových Vrat

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek přátel Olšových Vrat (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese: Hornická 70, 360 01 Karlovy Vary- Olšová Vrata.

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a)      ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
b)     poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí.
C) ochrana historického a kulturního dědictví

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a)      praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
b)     organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
c)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Čl.  5
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Člen spolku má právo zejména:
účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
dodržovat stanovy,
hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
6. Rada spolku je pětičlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Členské příspěvky nebudou vybírány. Příjmy spolku budou tvořeny případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.
4. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů spolku dne 19. 6. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

Zakladatelé a členové spolku: 
Miloslav Krátký – Zvolený předseda Spolku
Blanka Frischholzová
Věra Tvardková
Drahuše Krátká

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

 

2 komentáře

  1. Jako starousedlík fandím zájmu lidí,kterým není lhostejné žití v okrajové části KRAJSKEHO města.Sám se se přesvěčil při jednánína magistrátu,o nezájmu dění v Olšovkách. Věřím,hlavně mladším sousedúm a nově bydlícím, že rozkvět–OBCE__vezmou jako potřebu pro krásné žití.Další naší akcí by mělo být”URNOVy HAJ OKOLO KOSTELA. KNOEK s manželkou.

  2. Prosím občany kteří se chodí procházet kolem rybníků pod Olšovkama, nehazejte kameny z hráze na led.
    Děkuji pěkně Škarda

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..